KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) uyarınca, Atölye Pralin Pastacılık ve Gıda San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir. Kişisel verileriniz Şirketimizce bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçları ve hukuki sebepleri uyarınca ve hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.


İşlenen Kişisel Verileriniz:

Şirket’in web sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinden herhangi bir ürün satın almanız ya da üye olmanız halinde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.  

 • Kimlik Bilgileriniz: İsim, Soyisim, Cinsiyet ve Doğum Tarihi, TC Kimlik Numarası
 • İletişim Bilgileriniz: Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Teslimat Adresi
 • Ödeme Bilgileriniz: Kredi Kartı/Banka Kartı Bilgileri
 • Müşteri İşlem Bilgileri: Sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, 
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Amaçları: 

Kimlik bilgileriniz, İletişim bilgileriniz, ödeme bilgileri ve Müşteri işlem bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

İşlem güvenliği bilgileriniz; sözleşmesel ilişkimiz kapsamında bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 • Açık rızanızın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi: 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Açık Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, sipariş verdiğiniz ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerinize yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi, üyelerimizin deneyimini ve memnuniyetin arttırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketimiz nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sizlere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi maksadı ile sınırlı ve gerekli olduğu ölçüde iş ortaklarına aktarılmaktadır. 


Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ………………. Web adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak;


 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Bebek Mah. Küçükbebek Cad. No:15-17 Beşiktaş İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden kvk@.......... adresimize göndererek

iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir. Şirket, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Koruma Otoritesi tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır.