Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • TARAFLAR
 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) aşağıda belirtilen taraflar arasında ve aşağıda kararlaştırılan hüküm ve şartlarda imzalanmıştır.

 • SATICI 
 • Unvan

  :

  Atölye Pralin Pastacılık Ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

  Adres

  :

  Bebek Mah. Küçükbebek Cad. No: 15-17 Beşiktaş / İstanbul

  Telefon

  :

  Mersis No    

  :     

  0103092963100001

  Vergi Kimlik no

  :

  Beşiktaş Vergi Dairesi / 1030929631

  KEP ve E-Posta

  :

 • ALICI
 • Adı-Soyadı

  :

  Adres

  :

  Telefon

  :

  E-Posta

  :


 • KONU
 • İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’nın sahibi olduğu mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden satışa sunulan ve aşağıda madde 3 ile adetleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi (hepsi birlikte kısaca “Ürün” ya da “Ürünler”) ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (kısaca “Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 


 • SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER 
 • Ürünlerin adedi ve satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.

  Ürün Açıklaması

  Adet

  Birim Fiyat

  (KDV Dahil)

  Ara Toplam

  (KDV Dahil)

  Teslimat Ücreti

  TOPLAM


  Ödeme Şekli

  Teslimat Adresi

  …………

  Fatura Adresi

  …………


 • ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR
 • Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından mobil uygulamada ve/veya web sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce mobil uygulamanın ve/veya web sitesinin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları incelediğini okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapıldığını, ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder. 

  1. Sözleşme konusu Ürün ve/veya Ürünlerin temel nitelikleri,
  2. Satıcı’nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası,
  3. Alıcının satıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adres, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri,
  4. Ürün ve/veya Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı,
  5. Ürünler’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile teslimat masrafları hakkında bilgiler,
  6. Ürünler’in satın alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar, yöntemler,
  7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,
  8. Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın iade için öngördüğü kargo şirketine ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
  9. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
  10. Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
  11. Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
  12. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği. 

 • GENEL HÜKÜMLER
 • Alıcı, mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Sözleşme konusu Ürün’ün KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürün’ün satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken Ürünler’e ilişkin temel nitelikleri, Satıcı’nın unvanını ve iletişim bilgilerini, Ürünler’in vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği halleri ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.
 • Satın alınan Ürünler ticari amaçlarla kullanılamaz. Ürünler’in yeniden satılması, daha yüksek bir fiyatla teklif edilmesi ve/veya satılması, promosyon faaliyetleri gibi ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Alıcı’nın bu maddeye aykırı davranışının tespit edilmesi durumunda ücret iadesi ve benzeri hiçbir talebe hak kazandırmaksızın Satıcı’nın zararının tazmin edilmesini talep etme hakkı doğar.
 • Sözleşme konusu Ürünler, sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak mobil uygulamada ve/veya web sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve Alıcı’nın ödemeyi yapmasından sonra teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir Ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla beraber bazı Ürünler’in özel teslim koşulları mobil uygulamada ve/veya web sitesinde Ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı Ürün’ü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır. Alıcının isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her halükarda otuz (30) günü geçemez.
 • Ürünlerin teslimatı anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda Satıcı ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün Satıcıda beklemiş olması veya Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı’ya aittir.
 • Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de sevk/teslimden kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve teslimle sorumlu Satıcı yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.
 • Alıcı, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Ürünler’in tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek teslimat ücretinden sorumlu olacaktır. 
 • Satıcı, Alıcı’ya tesliminin imkansız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür.
 • Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).
 • Ürünler’in teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. SATICI, satış anında yürüttüğü ve mobil uygulamada ve/veya web sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Alıcı’nın istifade ettiği) Satıcı ücretsiz kargo (teslim) kampanyası asgari alışveriş tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedelinin tamamı Alıcı’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur (Alıcı’nın teslim-kargo ücreti ödediği hallerde bu ücret iade olunur. Alıcı’nın alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, Alıcı tarafından alışverişte sanal/fiziki hediye çeki kullanımı yapılmış ve cayma hakkı sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı  için kullanılmış ise, hediye çeki kullanımına ilişkin bedel iade edilecek ürün bedelinden mahsup edilerek geri alınır.
 • Mobil uygulama ve/veya web sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

 • CAYMA HAKKI 
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin aşağıdaki 9. Maddesi uyarınca; ALICI, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni kabul etmekle Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini beyan ve kabul eder.  
 • 27.11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” gereği “Yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine’’ ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır. 
 • Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, süresi içerisinde Satıcı’ya bu hakkını kullanacağına ilişkin yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim e-mail yoluyla Satıcı’nın web sitesinde belirtilen info@seasonbakery.com adresine yapılacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra Ürün'ün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura veya fiş aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek Ürün'lerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iletilmesi gerekmektedir. 
 • Kanunen cayma hakkı olan hallerde, cayma süresi içinde ürün, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Alıcı sorumlu olup bu sebeple Ürün'e ilişkin cayma hakkını kaybedebileceği gibi, Satıcı ürünü ihtiyaren kabul ettiği takdirde de Satıcı’nın Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapma hakkı vardır. 
 • Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde Ürün’ü tüm gönderim giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere yukarıdaki adresimize gönderilmesi zorunludur. 
 • Satıcı, cayma hakkına konu malın, iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Ancak Alıcının malı, iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda söz konusu yükümlülük malın Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren başlar.
 •  

 • CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HALLER
 • Alıcı, aşağıdaki haller ve mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkına sahip olmadığını kabul ve beyan eder. 

  1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil).
  2. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  3. Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  5. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, yiyecek-içecek tedarikine ilişkin sözleşmeler,
  6. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve 
  7. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ 
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait kimlik, iletişim, ödeme, müşteri işlem geçmişi ve işlem güvenliği bilgileri; sipariş almak, Ürün’ü sunmak, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- Ürünler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Satıcı tarafından işlenebilir.
 • Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün'e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Alıcı’nın ticari elektronik izni olması halinde, Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.
 • Alıcı tarafından mobil uygulamaya ve/veya web sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.
 • Alıcı, Sözleşme kapsamında sağladığı verilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri yapacağını taahhüt eder.
 • Satıcı tarafından Alıcı'ya ait işlenen kişisel veriler için detaylı bilgiye ......... adresinde yer alan “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ” ile paylaşılmaktadır.

 • UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 • İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere uygun olarak Alıcı’nın Ürün’ü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


 • ÖDEME ŞEKLİ 
 • Alıcı Sözleşme'yi onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile anlaşmalı olduğumuz aracı kurum tarafından tahsil olunur. 


 • DELİL ANLAŞMASI
 • Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 • MUHTELİF HÜKÜMLER
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır. 
 • Satıcı’nın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz. 

 • YÜRÜRLÜK
 • 13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.