Üyelik Sözleşmesi

İşbu Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) Bebek Mah. Küçük Bebek Cad. No:15-17 Beşiktaş İstanbul adresinde kayıtlı Atölye Pralin Pastacılık ve Gıda San. Tic. A.Ş. (kısaca “Season Artisan Bakery”) ile işbu Sözleşme şartlarını kabul ederek www.seasonbakery.com alan adlı Season Artisan Bakery web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulamasına üye olan kullanıcı (kısaca “Üye”) arasında, mobil uygulama ve/veya web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla akdedilmiştir. 


 • AÇIKLAMALAR

 • Üyelik statüsünün kazanılabilmesi için, Üye olmak isteyen kullanıcının, işbu Sözleşme'yi onaylayarak, kendisinden talep edilen bilgileri doğru, tam ve güncel şekilde doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üye, www.seasonbakery.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Season Artisan Bakery’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 • Üye tarafından kayıt sırasında üyelik hesabının oluşturulması için belirlenen kullanıcı adı ve şifre bilgileri de dahil olmak üzere tüm bilgilere ilişkin tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş kabul edileceğini, bu iş ve işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  Üye, Season Artisan Bakery web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulaması tarafından üyelik aşamasında kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Season Artisan Bakery’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Season Artisan Bakery’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 • Üye Season Artisan Bakery web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulaması kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • www.seasonbakery.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Season Artisan Bakery’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Season Artisan Bakery’nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Season Artisan Bakery, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.seasonbakery.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Season Artisan Bakery’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 • Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Season Artisan Bakery’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Season Artisan Bakery’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 • İşbu Sözleşme de dahil olmak üzere Season Artisan Bakery web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulamasında sunulan hizmetleri, ürünleri, herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulamasının yayınına ara verme, tamamen durdurma ve web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulamasını en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır. Season Artisan Bakery’nin işbu Sözleşme üzerinde yapacağı değişiklikler, yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, Üye tarafından web sitesi ve/veya mobil cihaz uygulamasının kullanılması ile birlikte kabul edilmiş sayılır. 
 • Season Artisan Bakery dilediği zaman herhangi bir sebep ileri sürmeksizin üyeliği süreli/süresiz olarak dondurma, silme veya sonlandırma ve müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Season Artisan Bakery’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • www.seasonbakery.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Season Artisan Bakery mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 • Season Artisan Bakery tarafından www.seasonbakery.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
 • Season Artisan Bakery, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Season Artisan Bakery’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Season Artisan Bakery ve www.seasonbakery.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
 • Season Artisan Bakery web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.seasonbakery.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 • Season Artisan Bakery sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.seasonbakery.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 • Season Artisan Bakery üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 • Taraflar, Season Artisan Bakery’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
 • Season Artisan Bakery işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 • Season Artisan Bakery, detay ve koşulları mobil uygulama ve/veya web sitesi üzerinden her kampanya özelinde ilgili dönemde ilan edilmek üzere belirlediği zaman aralıklarında online alışverişlerde puan kazanımı ve takdir edeceği benzeri şekillerde çeşitli kampanyalar geliştirebilir. Bu tür kampanyalara ilişkin her türlü koşulu belirleme ve uygulama hakkı münhasıran Season Artisan Bakery’e ait olup; Üye, bu kampanyaların herhangi bir neden belirtilmeksizin sonlandırılabileceğini ve/veya Üye’ye bildirilen faydanın sağlanamayacağı durumlar olabileceğini kabul ve beyan eder.
 • Kampanyalar kapsamında somut ve soyut faydaların geçerli olduğu ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri Season Artisan Bakery tarafından belirlenir ve bu imkânlar ancak geçerlilik süresi içinde belirtilen, kampanya şartları dâhilinde kullanılabilir. Kampanya şartları, Season Artisan Bakery tarafından önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.
 • Kampanyalar kapsamında elde edilen puan ve benzeri kazanımlar paraya çevrilemez, başkasına aktarılamaz ve devredilemez. 

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI     
 • Season Artisan Bakery, Üye'nin kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Season Artisan Bakery, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri XXXX linkinde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Üye, bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Üye kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikasını inceleyebilir ve xxxxxxx elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarını kullanabilir.
 • Üye tarafından beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Season Artisan Bakery ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
 • Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Season Artisan Bakery tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Season Artisan Bakery söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 • FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
 • Mobil uygulama ve/veya web sitesine ilişkin her türlü unsur ve içerik (her türlü ticaret unvanı, eser, telif, buluş, patent, marka, tasarım, grafik, logo, diğer tanıtıcı isim ve işaretler, alan adı, yazılım, program akışı, algoritma, kaynak ve nesne kodu, program ve kullanıcı ara yüzü, veri, veri tabanı, kayıt, kod, süreç, fikir, metin, animasyon, klip, müzik, video, fotoğraf, resim, şekil, çizim, görüntü, ticari takdim şekli, slogan, ekran, know-how, proje, konsept, program, uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bunlarla bağlantılı tüm haklar (fikri ve sınai mülkiyet ve mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Season Artisan Bakery’e aittir. Bu kapsamda, Üye’nin, işbu içerikleri kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak kopyalaması, çoğaltması, değiştirmesi, tersine mühendislik yapması, kaynak koda dönüştürmesi (geri derlemesi), yedeklemesi, iletmesi, depolaması, işlemesi, satması, paylaşması, yayması, dağıtması, kiralanması, ödünç verilmesi, uyarlaması, nakletmesi veya başkaca iş, işlem ve tasarrufa konu etmesi ve/veya bunları teşvik etmesi ve/veya yapılmasını kolaylaştırması yasaktır. 
 •  

 • MUHTELİF HÜKÜMLER
 • Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, kötü hava koşulları, mevzuat değişiklikleri, yetkili merciler tarafından alınan kararlar, veya Season Artisan Bakery’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar  mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebepler işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Season Artisan Bakery sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 • Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Season Artisan Bakery’nin resmi defter ve ticari kayıtları, elektronik bilgiler ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere Season Artisan Bakery nezdinde bulunan her türlü kayıt ve belgenin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta olup; işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya işbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Season Artisan Bakery tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Season Artisan Bakery üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 • Üye, üyelikten çıkmak istemesi halinde info@seasonbakery.com e-mail adresine e-mail göndererek bizzat başvuru yapacağını kabul eder.

 • YÜRÜRLÜK
 • Üyenin, üyelik kaydı yapması 5 (beş) maddeden ibaret işbu Sözleşme’deki tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin Season Artisan Bakery web sitesine üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.